skip to Main Content

Algemene Voorwaarden  – GDPR – klachtenbemiddeling

Artsen die werkzaam zijn in de Singelbergkliniek, gelegen op de Grote Markt 32 , 9120 Beveren-Waas,  zullen zelfstandig en onder volledig behoud van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor het medisch werk, onder eigen naam naar buiten optreden en zullen er bij de onderlinge werkverdeling zorg voor dragen dat de vrije artsenkeuze van de patiënten gewaarborgd blijft.

Elke arts is verantwoordelijk voor zijn eigen patiënten en draagt hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De Singelberg Kliniek as such of enige andere arts dragen geen verantwoordelijkheid terzake. De naam van de verantwoordelijke arts wordt daartoe steeds vermeld op het toestemmingsformulier dat vóór de ingreep aan iedere patiënt wordt afgegeven.

Ingesteldheid : het is belangrijk dat iedereen die een esthetische ingreep ondergaat,  realistische verwachtingen heeft en zich vooral richt op een verbetering, eerder dan perfectie na te streven. Indien de resultaten niet naar de verwachtingen zijn, dan kan een aanvullende ingreep noodzakelijk zijn en dit brengt vaak stress met zich mee. Bespreek daarom openlijk met de chirurg eventuele  psychologische problemen uit het verleden en ook uw verwachtingen

Iedere ingreep / behandeling / advies valt onder het Belgisch recht en bij geschillen (zowel contractueel als extra-contractueel)  zijn de Rechtbanken van Dendermonde en het Hof van Beroep te Gent bevoegd. Als tuchtoverheid is de Belgische Orde van Geneesheren bevoegd. Iedere partij is verantwoordelijk voor zijn eigen juridische kosten.

Het gaat om een inspanningsverbintenis. Esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap en hoewel de patiënt wordt  geadviseerd naar het waarschijnlijke resultaat, is er geen resultaatsgarantie.

Medicatie : als u een neveneffect vertoont, stop dan onmiddellijk elke medicatie en contacteer uw chirurg of huisarts voor verdere instructies. Als de reactie erg hevig is ( hevige rash of uitslag, kort van adem, algemeen onwel, veralgemeende zwelling in aangezicht, handen, voeten, …), ga dan onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst. Wanneer u de voorgeschreven pijnstillers neemt (tramadol, codeine, zaldiar, tradonal, ….), weet dan dat zij uw denkvermogen en reflexen vertragen. Daarom, rijd niet, doe geen complexe handelingen, en drink geen alcohol wanneer u deze medicijnen neemt. Neem uw medicatie zoals voorgeschreven werd.

Toestemming voor Anesthesie: de anesthesist of zijn verpleegkundige overloopt  de voorgestelde anesthesie met de patient  en beantwoordt  alle vragen. Anesthesie (Sedatie , Narcose , en/of plaatselijke verdoving )  houdt risico’s in, maar de anesthesie is nodig om de patient van pijn te vrijwaren. Verwikkelingen omvatten allergische reacties op de gebruikte medicatie, problemen met de luchtwegen, longen en hart, ontwaakproblemen, tijdelijk geheugenverlies en verwardheid, en extreem zeldzaam , de dood ( 1 : 250.000). Bij plaatsen van een tube of masker in de mond : sliklast, beschadiging van de stembanden, en tandschade. Verwittig uw anesthesist wanneer u reeds ingrepen thv de tanden hebt gehad zoals wortelkanaalbehandeling, implantaten of kronen of losse tanden, en ook wanneer familieleden verwikkelingen hadden met anesthesie.

Tijdens of na iedere ingreep kunnen zich de volgende complicaties voordoen (deze lijst is niet volledig) : Resultaat niet naar verwachting wat kan leiden tot een heringreep of psychologische problemen, pijn ,  nabloeding, blauwe plekken, infectie, zenuwschade, vermoeidheid, allergie op een bepaalde medicatie die wordt toegediend,  slechte littekens ( keloied, uitgerokken, rood, dik, jeukend, ..), vertraagde wondheling, wond loslating, bloedklonter (thrombose)  in de onderste ledematen of longen, ….

Wanneer implantaten worden geplaatst, kan dit specifieke verwikkelingen met zich meebrengen.

Rechten van de patiënt

Sinds 2002, is de wet op de rechten van de patiënt van kracht. Zowel artsen als verpleegkundigen krijgen hiermee te maken in de dagelijkse praktijk.
In deze wet worden de individuele patiëntenrechten vastgelegd, d.w.z. de rechten van de patiënt en zijn (in)formele vertegenwoordiger, ten aanzien van de beroepsbeoefenaars.
Concreet zijn er op dit moment 8 basisrechten geformuleerd.

  1. kwaliteitsvolle dienstverlening
  2. Vrije keuze van beroepsbeoefenaars
  3. Informatie over de gezondheidstoestand
  4. Voorafgaande en vrije toestemming
  5. Inzagerecht in het patiëntendossier
  6. Bescherming persoonlijke levenssfeer
  7. Klachtenbemiddeling
  8. Aangepaste zorg rond pijn

Privacy Policy / GDPR

Uw gegevens worden in geen enkel geval verkocht of afgestaan aan derden en worden
veilig opgeslaan in een versleutelde database.
Waarvoor worden uw gegevens dan wel gebruikt?
– Om u te contacteren via mail, sms-bericht, telefonisch of per gewone post
– U een reminder te sturen van uw volgende afspraak
– Een afspraak te verplaatsen
– Algemene verwerking enkel in functie van onze interne dossiers

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Dit
kan door een eenvoudige mail naar info@singelbergclinic.be

Overeenkomst met algemeen ziekenhuis

Singelbergkliniek heeft een overeenkomst met een algemeen ziekenhuis voor secundair transport van patiënten indien dit noodzakelijk zou zijn.

Klachtenbemiddeling

indien de patiënt niet tevreden is over de behandeling, kan deze in eerste instantie contact opnemen met de behandelende arts zelf, liefst per email ( info@singelbergclinic.be )  en  / of  met de naaste collega – arts in de Singelbergkliniek. Indien dit onvoldoende is, dan wordt de patiënt in overleg verwezen naar een derde arts, onafhankelijk van de Singelbergkliniek.

Back To Top